mga tungkulin at responsibilidad ng isang tagakontrol ng produkto sa isang pagmiminapany